Hedeparken 51, st tv, 2750 Ballerup
Kontakt os: 44973977

Om klinikken

Praktisk information

Telefonen
Tidsbestilling og receptfornyelser foregår hverdage mellem kl. 9.00-12.00, 
onsdage dog 13.00-17.00 og fredage 9.00-12.00 på 4497 3977.
 
Ved behov for akuttid bedes du såvidt muligt kontakte klinikken mellem kl. 9.00-11.00
 
Ved akut opstået sygdom mellem kl. 15.00-16.00 følg vejledningen på telefonsvareren.
 
Ved akut livstruende sygdom ring 112.
 
Ved behov for lægehjælp efter kl. 16.00 kan du kontakte 1813.
 
 
Konsultation
Foregår kun efter aftale.

De fleste undersøgelser og behandlinger kan klares i klinikken.

I visse tilfælde er der behov for supplerende undersøgelser eller behandling på sygehuse, andre speciallæger eller sundhedsfaglige, som fx. fysioterapeuter, dette forudgået af lægefaglig vurdering ved konsultation.
 
 
Aftenkonsultation
Onsdag fra kl. 13.00-17.00

Sygebesøg bedes aftalt med lægen i dette tidsrum. Der kan foretages flere undersøgelser i klinikken end i hjemmet, hvorfor hjemmebesøg kun er aktuelt i de situationer, hvor sydom eller alvorlig svækkelse ikke gør fremmøde i klinikken mulig.

Alle pensionister samt personer med privat abonnement hos Falck har ret til vederlagsfri transport.

Klinikinformation

KLINIKKEN HAR LUKKET FOR PATIENT TILGANG

 

COVID-19:

DER TILBYDES COVID-19 VACCINATION TIL ALLE OVER 12 ÅR, KONTAKT KLINIKKEN ANG. TIDSBESTILLING.

HAR DU FEBER, HOSTE, SYNKESMERTER, ÅNDENØD, MÅ DU IKKE MØDE OP I KLINIKKEN, DU SKAL RINGE.

 

!! HUSK !!
SYGESIKRINGSKORTET HVER GANG

 

 

VED AT KLIKKE PÅ "LÆGEVEJEN", KAN DU BOOKE TID, SENDE BESKED TIL KLINIKKEN OG BESTILLE FAST MEDICIN.

Telefontider

Mandag
Kl. 9.00 - 12.00
Tirsdag
Kl. 9.00 - 12.00
Onsdag
Kl. 13.00 - 17.00
Torsdag
Kl. 9.00 - 12.00
Fredag
Kl. 9.00 - 12.00

Konsultation

Mandag
Kl. 9.00 - 12.00 og 13.00 - 16.00
Tirsdag
Kl. 9.00 - 12.00 og 13.00 - 16.00
Onsdag
Kl. 13.00 - 17.00
Torsdag
Kl. 9.00 - 12.00 og 13.00 - 16.00
Fredag
Kl. 9.00 - 12.00

Ferie & fravær

Klinikken tilbyder

Af hurtige undersøgelser, som du får svar på mens du er til konsultation:

 • Blodsukkermåling - herunder også langtidsblodsukker HbA1C
 • Blodprocentmåling
 • Måling af infektionstal - CRP
 • Måling af INR
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Halspodning
 • Urinundersøgelse
 • Graviditetstest
 • Måling af iltmætningen (Saturation)
 • Synsprøve
 • Højde- og vægtmåling
   

Herudover kan der foretages:

 • Blodprøvetagning
 • Prøve for celleforandringer på livmoderhals
 • Indsendelse af vævsprøver, podninger mv. til nærmere undersøgelser
 • Frysning af vorter
 • Rådgivning ifm. rejsevaccinationer og vaccinering
 • Rådgivning i forbindelse med prævention, sterilisation, abort mv
 • Kørekortsattester
 • Lægefagligt attestarbejde

Hvem er vi

Nadeem Anwar (f. 1976)

Nadeem Anwar (f. 1976)

Speciallæge i almen medicin

2014 Praktiserende læge Ballerup
2013 Speciallæge i almen medicin
2005 Lægeuddannelsen på Københavns Universitet

 

 

Lægefaglige interesseområder

 • Intern medicin
 • Pædiatri (børnesygdomme)
 • Astma/allergi

 
Erfaring

 • Intern medicin, Glostrup Hospital, 2005
 • Ortopædkirurgi, Frederikssunds hospital, 2005
 • Intern medicin, Frederikssunds hospital, 2006
 • Praksisreservelæge, Hellerup, 2007
 • Neurologi/psykiatri, afsnit for genoptræning af hjerneskadet, Sankt Hans Hospital 2007
 • Praksisreservelæge, Hedehusene, 2008
 • Praksisreservelæge, Brøndby, 2009
 • Geriatri og reumatologi, Glostrup Hospital, 2009
 • Ortopædkirurgi, Herlev Hospital, 2010
 • Pædiatri, Gentofte Hospital, 2010
 • Gynækologi, Herlev Hospital, 2011
 • Psykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup, 2011
 • Amanuensis, Rødovre, 2012
 • Praksisarbejde som speciallæge i Rødovre, Albertslund, Frederiksberg 2013/14


Læs om yngste læge i Ballerup her

Læs mere →
Johanne Rønnebæk

Johanne Rønnebæk

Lægesekretær

Har været ansat i klinikken fra 2002-2009 og genansat siden 2010.

Læs mere →

Lægevejen

Selvbetjening 

Er du oprettet som bruger kan du benytte Lægevejen til 

 • Tidsbestilling
 • Aflyse tid
 • Skrive til lægen
 • Læse beskeder fra lægen
 • Forny recepter

Du kan oprette dig som bruger her

Information

Beroligende, stærkt smertestillende og sovemedicin kan iflg. sundhedsstyrelsens guidelines kun bestilles ved personligt fremmøde i klinikken, og højst til 1 måned af gangen. Se vejledningen her

Ved fornyelse af kørekort har det betydning om du får vanedannende medicin.
Læs yderligere her

 

Konsultation gruppe 2               400 kr.

Privat konsultation                      800 kr.

Mulighedserklæring                   800 kr. (refunderes af arbejdsgiver)

Sygemelding                                800 kr. (refunderes af arbejdsgiver)

Sygemelding studerende           300 kr.  

Køreattest 1. gang                         600 kr.

Køreattest udover 1. gang           800 kr.

Rejseafbestilling                           800kr.

 

Attestarbejde til forsikringsselskaber o.lign. koster 600 kr. i startgebyr, herefter 400 kr. pr. påbegyndt 10. minut + moms.

Porto ved ikke elektronisk attest anmodning 100 kr + moms.

 

Find speciallæger i Region Hovedstaden her

Find Fysioterapeuter i Region Hovedstaden her

Find Fodterapeuter Region Hovedstaden her

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinikken/Læge Nadeem Anwar som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Læge Nadeem Anwar behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Klinikken/Læge Nadeem Anwar indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

 • NOVAX
 • Andre IT leverandører
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer

Opbevaringsperiode

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 4497 3977

 

Her bor vi

Hedeparkens Lægeklinik
Hedeparken 51, st.tv.
2750 Ballerup

Klinikken ligger i Ballerup Syd overfor Hedegårdscenteret, Bus 400S og 500S kører lige til døren.

Der er stor parkeringsplads lige udenfor klinikken.

Rejseplanen

Digitalt kort